Volba jazyka
Česky English Deutsch Dansk Nederlande Italiano
Obsah

Privacybeleid

PRINCIPES VAN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ WILZING S.R.O.

 

Wij beschouwen privacy en persoonlijke gegevens als onze primaire taak. Dit document biedt basisinformatie over de verwerking van persoonlijke gegevens en een overzicht van de belangrijkste principes voor het verwerken en beschermen van persoonlijke gegevens bij Wilzing s.r.o.

 

1.    Wie voert mijn persoonlijke gegevens uit?

De beheerder van de persoonlijke gegevens is Wilzing s.r.o., Bedrijfsidentificatie: 46679260, met maatschappelijke zetel Frymburk 184, Postcode 382 79 Frymburk, geregistreerd in het handelsregister dat wordt bewaard bij de regionale rechtbank in České Budějovice pod sp. C 1616 (hierna "Wilzing s.r.o.") tel +420 602 428 184, e-mail:
info@campingbucek.cz.

 

2.   Waarom, op welke basis en voor hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonlijke gegevens:

a) zonder uw toestemming bij het proces van afsluiten en uitvoeren van het contract, in de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of in ons rechtmatig belang;

b) op basis van uw toestemming.

 

2.1 Maak een reservering op https://www.campingbucek.cz           

 

Om een ​​reservering te maken via onze website, verwerken wij persoonlijke informatie die u ons in de reservering heeft gegeven, en die persoonlijke informatie is nodig omdat wij zonder die gegevens geen boeking voor u kunnen maken (naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, telefoon nummer, e-mail, het totale aantal mensen, kinderen tot 2 jaar, van 2 tot 12 jaar, 12 tot 17 jaar of 18 jaar of ouder, het onderwerp van de reservering, datum van aankomst en datum van vertrek). Andere niet-verplichte gegevens in de reservering zal de snelheid van uw check-in bij aankomst op de camping verhogen (kenteken, identificatie van andere personen, de afmetingen van de aanhanger / caravan, grootte van de tent, voorkeur perceel / accommodatie, recht op een korting, extra tent, huisdieren, opmerkingen, hoe u aan onze camping bent gekomen). De juridische basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is het afsluiten van het contract. In het geval van annulering worden alle aan ons doorgegeven en opgeslagen persoonsgegevens verwijderd.

 

2.2 Conclusie en uitvoering van het contract

Met het oog op het afsluiten en nakomen van een contract, dat wil zeggen het leveren van onze diensten, verwerken wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening (zie hierboven de boeking). We zullen ook de facturering van onze diensten uitvoeren als onderdeel van het contract, we zullen de kostengegevens voor de geleverde diensten verwerken. Bij het afsluiten en nakomen van het contract kunnen we de communicatie uitwisselen met uw verzoeken, klachten behandelen, enz. De wettelijke basis voor al deze verwerking van persoonsgegevens is de afsluiting en uitvoering van het contract.

Als u een contract met ons ondertekent als wettelijke vertegenwoordiger, verwerken wij uw persoonsgegevens voor hetzelfde doel op basis van ons legitieme belang bij het aangaan en nakomen van het contract met de persoon die u vertegenwoordigt.

Voor dit doel verwerken wij persoonlijke gegevens voor de duur van het contract en voor de afhandeling van eventuele klachten. Het is echter mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens bewaren voor de doeleinden van onze wettelijke verplichtingen of ons legitieme belang. Lees hieronder voor meer informatie over deze verwerking.

 

2.3 Naleving van wettelijke verplichtingen

2.3.1 Een archief bijhouden

Bij het verstrekken van accommodatie diensten worden in overeenstemming met de wet uw persoonlijke gegevens verwerkt en opgeslagen voor een periode van 6 (zes) jaar met als doel het houden van de zogenaamde Registers. Het betreft de gegevens voor- en achternaam van de gast, woonplaats of verblijfplaats in het buitenland, het aantal ID-kaart of paspoort, verblijfsduur, doel van het verblijf.

2.3.2 Een buitenlandersarchief bijhouden

Bij het verstrekken van accommodatie aan buitenlanders worden in overeenstemming met de Vreemdelingenwet de persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen voor een periode van 6 (zes) jaar in zogenaamde Registers. Het betreft de gegevens voor- en achternaam van de vreemdeling, geboortedatum, nationaliteit, permanent verblijf in het buitenland, paspoortnummer of visumnummer, begin en eind datum van de accommodatie.

2.3.3 Opslag van facturen en bewijsstukken voor de boekhouding, voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van het Burgerlijk Wetboek en de Consumer Protection Act

Wetgeving heeft ons in ieder geval de identiteit en de contactgegevens en informatie over de geleverde diensten. Facturen uitgegeven door Wilzing s.r.o. in overeenstemming met de wet op de Value Added Tax gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar vanaf hun uitgifte. We zijn verplicht om de juridische gronden te bewijzen voor de afgifte van facturen, en dus voor 10 (tien) jaar na de voltooiing ervan en archiveren van de nodige bewijsstukken.

 

2.4 Verwerking op basis van ons legitieme belang

2.4.1 Intern bewijs en controle, bescherming van juridische claims

Als u een reservering bij ons maakt of direct een contract afsluit, houden wij uw persoonlijke gegevens in het kader van deze reservering of dit contract op basis van ons legitieme belang om onze wettelijke rechten en onze interne administratie en controle te beschermen. Onze legitieme belangen vormen de bescherming van de rechten en de controle van de goede uitvoering van onze diensten.

Met het oog op de wettelijke rechten en onze interne accounting en control proces worden uw persoonlijke gegevens voor de duur van de verjaringstermijn beschermd. Voor een periode van 3 (drie) jaar en voor de komende één (1) jaar na het verstrijken van de verjaringstermijn met betrekking tot de mogelijke bewering van de conclusies helemaal aan het einde van de verjaringstermijn. In het geval van een geschil, administratieve of andere procedure verwerken van uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de duur van een dergelijke procedure en de rest van de verjaringstermijn na de voltooiing ervan. Tegen dergelijke verwerking uitgevoerd op ons legitieme belang hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.

2.4.2 Camerasysteem

In onze gebouwen worden camera’s opgehangen om veiligheidsredenen. De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is ons rechtmatig belang bij de bescherming van ons eigendom, de bescherming van het eigendom van onze klanten, de bescherming van het leven en de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten. De camerarecords worden 7 (zeven) dagen vanaf de datum van aanmaak bewaard. In het geval dat een incident wordt geregistreerd, worden de records gedurende de benodigde tijd bewaard. Tegen verwerking op basis van ons legitieme belang hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.

2.4.3 Foto's van de camping en de activiteiten

We kunnen foto's maken van bepaalde activiteiten die verband houden met de camping. Uit deze foto's kunnen niet gemakkelijk personen worden geïdentificeerd. We verwerken dergelijke foto's voor onze marketingdoeleinden op basis van ons legitieme belang. We kunnen ze gebruiken op onze website of op de facebookpagina. Tegen verwerking op basis van ons legitieme belang hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen.

 

2.5 Akkoord op fotobewerking - Foto's voor onze marketingdoeleinden

Boven en buiten het bovenstaande proces foto's, van waaruit het mogelijk is om gemakkelijk en duidelijk personen te identificeren met het oog op de plaatsing ervan op onze website of onze Facebook-pagina. Dat doen we alleen voor personen die tijdens de periode waarvoor toestemming is verleend, of totdat ze worden vervangen door anderen toestemming voor de overname en de verspreiding van deze beelden voor onze marketing doeleinden hebben gegeven.

 
3. Welke persoonsgegevens verwerkt u?

Als onderdeel van onze activiteit verwerken we de volgende categorieën persoonlijke gegevens:
• identificerende informatie: naam, geboortedatum, adres, geslacht, kenteken, identiteitskaart of paspoort, indien nodig visumnummer, buitenlands burgerschap.
• contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres.
• informatie over andere ondergebrachte personen: het totale aantal mensen dat met u verblijft, hun leeftijdscategorie, en de gegevens die nodig zijn in het beheer van huishoudelijke registratie en boeken om onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
• informatie over de vereiste of gebruikte diensten: onderwerp reservering, afmetingen camper / caravan auto / grote tent, voorkeur perceel / accommodatie, recht op een korting, een extra tent, huisdieren, aard en omvang van de dienstverlening, de datum van vertrek en aankomst, informatie over uitgevoerde vergoedingen.
• gegevens die ons in staat stellen om te zorgen voor onze klanten: eerst en vooral onze communicatie en persoonlijke gegevens als gevolg van deze (schriftelijke of elektronische) communicatie met klanten.
• registraties van camera's: dit is de CCTV-opnamen van camera's gemonteerd op de balie.

 

4. Geven we persoonlijke gegevens door?

We selecteren zorgvuldig de partners aan wie we uw persoonlijke gegevens toevertrouwen en die u de technische en organisatorische beveiliging van uw persoonlijke gegevens kunnen bieden zodat ongeoorloofde of onopzettelijke toegang of ander misbruik kan plaatsvinden. Het bedrijf Wilzing s.r.o. geeft persoonlijke gegevens door aan geen volgende processors.

Bovendien zijn wij verplicht om sommige van uw persoonlijke gegevens aan de overheid over te dragen, uitsluitend voor doeleinden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in een speciale wettelijke regeling.

 

5. Wat doen we voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens?

We hebben alle technische en organisatorische maatregelen genomen, die nodig zijn om een ​​adequate bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt te garanderen. Daarbij rekening houdend met de aard, omvang, de context en het doel van de verwerking en de verschillende waarschijnlijke en diverse ernstige risico's voor de rechten en vrijheden van het individu.

We hanteren het systeem van beheer en controle procedures om onbevoegde of toevallige toegang tot gegevens, de wijziging, vernietiging of verlies, onbevoegde transfers, andere ongeoorloofde verwerking, evenals andere misbruik van de gegevens te voorkomen.

Alle personen die bij de uitvoering van hun dienstverband of contractuele verplichtingen in contact komen met persoonsgegevens van klanten of potentiële klanten zijn gebonden aan een wettelijke of contractuele verplichting tot geheimhouding.

Houd er echter rekening mee dat geen gegevensoverdracht via internet of opslagtechnologieën 100% beveiliging kan garanderen.

 

 

6. Wat zijn uw rechten op de verwerking van persoonsgegevens?

In verband met de verwerking van persoonsgegevens hebt u recht op alle rechten onder de toepasselijke wettelijke voorschriften (vanaf 25 mei 2018 is dit met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffende de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679, de zogenaamde GDPR). U hebt de volgende rechten op grond van deze verordening:

• het recht om de toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken;
• het recht op reparatie en voltooiing;
• het recht op annulering;
• het recht op toegang tot persoonlijke gegevens;
• het recht om verwerking te beperken;
• het recht om bezwaar aan te tekenen;
• het recht op overdraagbaarheid;
• het recht om een klacht in te dienen.

6.1 Recht op intrekking van de toestemming

U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Intrekking van de toestemming is kosteloos.

Het intrekken van de toestemming verandert niets aan het feit dat, tot de intrekking van de toestemming, de verstrekte persoonlijke gegevens wettig en in overeenstemming met wettelijke voorschriften werden verwerkt. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens die we verwerken op een andere wettelijke basis dan toestemming (dat wil zeggen dat als verwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld om aan het contract te voldoen of een wettelijke verplichting te vervullen, we uw persoonsgegevens verder zullen verwerken).

 
6.2 Correctie- en wijzigingsrechten

U kunt ons vragen om onjuiste gegevens die betrekking hebben op uw persoon te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om ons aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken indien nodig.


6.3 Recht van verwijdering

U kunt contact met ons opnemen met een verzoek om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. We hoeven uw persoonlijke gegevens niet te verwijderen, bijvoorbeeld als we deze nodig hebben om onze wettelijke rechten te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen, of als de verwerking van dergelijke gegevens wettelijk verplicht is. Er zijn meer van dergelijke uitzonderingen en u vindt ze allemaal in artikel 17 (3) van de AVG.

 

6.4 Recht van toegang

We zullen u laten weten of we persoonlijk identificeerbare informatie over u verwerken. En als dat het geval is, laten we u weten wat het doel is van een dergelijke verwerking, de categorie persoonlijke gegevens in kwestie, de categorie ontvangers of de geplande opslagtijd. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden geschaad, zullen wij een kopie van de aan u verwerkte persoonsgegevens kosteloos verstrekken. We kunnen echter een redelijke vergoeding vragen voor extra exemplaren die overeenkomen met onze administratieve kosten.

Houd er rekening mee dat als u het recht hebt om toegang te krijgen tot persoonlijke informatie, wij u kunnen verplichten om uw identiteit op een gepaste manier aan ons te bewijzen om uw identiteit te verifiëren. Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

 

6.5 Recht om verwerking te beperken

We zullen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op uw verzoek beperken als:

• u gelooft dat de gegevens die wij over u verwerken niet kloppen. We zullen dergelijke verwerking beperken tot we de juistheid van deze persoonlijke gegevens verifiëren;
• verwerking onwettig is, maar u weigert persoonlijke informatie te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan een beperking op het gebruik ervan;
• we niet langer persoonlijke informatie nodig hebben voor onze doeleinden, maar u zult ze nodig hebben voor het vaststellen, uitvoeren of verdedigen van juridische claims;
• om persoonlijke redenen (dat wil zeggen om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie) een klacht tegen verwerking hebt ingediend die we op ons legitieme belang zouden baseren. We zullen dan een dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens moeten beperken totdat wordt vastgesteld dat ons legitieme belang zwaarder weegt dan uw persoonlijke redenen (d.w.z. de redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie).

In het geval van verwerkingsbeperkingen mogen we alleen de volgende persoonlijke gegevens gebruiken:
• opslaan,
• verder uitwerken met uw toestemming,
• doorgaan met verwerken voor het vaststellen, afdwingen of verdedigen van juridische claims,
• verdere verwerking van de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of van een belangrijk publiek belang van de EU of een lidstaat.

 

6.6 Recht om bezwaar aan te tekenen

U kunt met betrekking tot uw specifieke situatie in een bepaald geval bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, die in het kader van onze legitieme belangen nodig zijn (dat wil zeggen niet de verwerking op basis van toestemming voor de uitvoering van het contract, enz.), als u kunt aantonen dat ons legitieme belang bij een bepaalde behandeling niet opweegt tegen uw belangen of rechten en vrijheden. De verwerking zal dan worden beëindigd.

 

6.7 Recht op overdraagbaarheid

U hebt het recht om persoonlijke gegevens over te dragen. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en automatisch wordt uitgevoerd, dan heeft u op grond van artikel 20 GDPR het recht om van ons persoonlijke informatie met betrekking tot u te verkrijgen, die u ons hebt gegeven, op een gestructureerde, conventionele en machine leesbare formaat. Echter, het verzoek kan  niet worden verleend als de uitoefening van dit recht inbreuk doet op de rechten en vrijheden van derden.

 

6.8 Het recht om een ​​klacht in te dienen

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (www.uoou.cz).

 

7. Hoe kan ik mijn rechten toepassen? Waar kan ik contact opnemen met een vraag?

Als u vragen heeft, kunt u op elk gewenst moment schriftelijk contact met ons opnemen op Camping Bucek, Třtice, 170 00 Czech Republic, info@campingbucek.cz of tel. + 420 602 428 184.

Houd er rekening mee dat als u uw recht op toegang tot persoonlijke gegevens of andere rechten uitoefent, we u mogelijk vragen om uw identiteit op een gepaste manier te bewijzen, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Om een ​​register bij te houden van onze wettelijke verplichtingen, wordt alle communicatie met u bewaakt en gearchiveerd.

 

8. Wijzigen van het privacybeleid

Dit privacybeleid wordt van kracht op 24 mei 2018. We hebben het recht om deze regels eenzijdig te wijzigen. In dit geval zijn we verplicht u van tevoren op de hoogte te stellen van de wijziging.

Přeskočit na obsah Přeskočit na menu